ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,542 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,159 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 383 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.84

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น