ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,433 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,445 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 988 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 28.78

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น