ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 396 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 378 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 18 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 4.55

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น