ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 261 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 213 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 48 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.39

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น