ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 507 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 401 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 106 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.91

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น