ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,043 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,749 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 294 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.39

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น