ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,015 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 942 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 73 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.19

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น