ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 866 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 663 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 203 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.44

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น