ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,529 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,243 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 286 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.10

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น