ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 639 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 500 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 139 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.75

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น