ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 887 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 763 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 124 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.98

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น