ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,661 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,247 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 414 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.88

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น