ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 903 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 717 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 186 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.60

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น