ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,799 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,502 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 297 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.51

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น