ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,033 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 559 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 474 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 45.89

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น