ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 858 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 450 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 408 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 47.55

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น