ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 755 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 603 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 152 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.13

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น