ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 66 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 7 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 59 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 89.39

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น