ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 692 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 613 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 79 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.42

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น