ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,752 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,544 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 208 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.87

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น