ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 75 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 74 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 1.33

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น