ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 227 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 196 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 31 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.66

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น