ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,519 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,871 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 648 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 25.72

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น