ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,724 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,178 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 546 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 31.67

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น