ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 846 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 648 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 198 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.40

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น