ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,422 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,292 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 130 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.14

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น