ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,833 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,664 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 169 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.22

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น