ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,865 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,027 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 838 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.68

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น