ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,877 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,380 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 497 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.27

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น