ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 861 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 558 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 303 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 35.19

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น