ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 916 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 589 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 327 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 35.70

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น