ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 568 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 540 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 28 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 4.93

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น