ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 342 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 294 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 48 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.04

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น