ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 597 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 479 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 118 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.77

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น