ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 438 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 370 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 68 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.53

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น