ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,679 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,293 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 386 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.99

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น