ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,742 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,324 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 418 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.00

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น