ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 292 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 262 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 30 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.27

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น