ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 749 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 192 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 557 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 74.37

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น