ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 571 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 457 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 114 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.96

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น