ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,606 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,299 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 307 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.12

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น