ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,917 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,547 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 370 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.30

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น