ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,654 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,179 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 475 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.90

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น