ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 784 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 781 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 99.62

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น