ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,868 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,062 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 806 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.84

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น