ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 282 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 217 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 65 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.05

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น