ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,094 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 891 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 203 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.56

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น