ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 280 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 223 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 57 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.36

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น