ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,212 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 821 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 391 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 32.26

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น