ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 258 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 225 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 33 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.79

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น