ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,987 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,655 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 332 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.71

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น