ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,968 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,687 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 281 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.28

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น