ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 886 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 682 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 204 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.02

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น