ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 814 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 500 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 314 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 38.57

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น