ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 332 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 313 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 19 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 5.72

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น