ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 532 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 398 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 134 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 25.19

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น